DIOC Via Reginae
Facebook YouTubeTwitterInstagram

Polski English

„Europejski Szlak Kulturowy Rakoczego”

 

Celem głównym jestzbudowanie europejskiego markowego produktu turystycznego Szlaku Kulturowego Rakoczego– w transgranicznych regionach Europy ¦rodkowej jako pilotażowego projektu dla wszystkich innych regionów na Szlaku Kulturowego Rakoczego

 

Cele szczegółowe:

  1. Szukanie ladów: dokładna rejestracja i ocena potencjału (kulturalno - turystycznego wzdłuż Szlaku Kulturowego Rakoczegow rejonach projektu.
  2. Rozwój tras turystycznych wzdłuż wczeniej zdefiniowanych turystycznych „punktów kotwicznych”.
  3. Efektywne wykorzystanie potencjału walorów turystycznych zwi±zanych ze Szlakiem Kulturowym Rakoczegoprzy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
  4. Wykreowanie międzynarodowej marki Europejski Szlak Kulturowy Rakoczegokojarzonej z takimi benefitami, jak: zróżnicowana oferta turystyczna, możliwo¶ć poznania kultur, narodowoci, historii, wysoka jako¶ć usług, tożsamo¶ć elementów sponsoruj±cych.
  5. Analiza wizerunku regionów (i krajów) wzdłuż Europejskiego Szlaku Kulturowego Rakoczego jako podstawy strategii rozwoju produktu i wprowadzenia go na rynek zgodnie z popytem na niego.
  6. Aktywizacja społecznoci lokalnych wokół idei budowy Szlaku.
  7. Stworzenie sieciowego porozumienia działaj±cego na rzecz budowy i rozwoju Szlaku.
  8. Rozpowszechnianie dobrego wykonania: przeniesienie najlepszych praktycznych dowiadczeń z wczeniejszych projektów na płaszczyznę UE i międzynarodowej współpracy dotycz±cych tras tematycznych.
  9. Implementacja nowych technologii komunikacji i informacji na Szlaku.
  10. Przestrzeganie zasad nieograniczonej swobody przy tworzeniu produktów turystycznych i mediów komunikacyjnych (Internet) według ustalonych wytycznych.
Copyright 2017 by CULTURAL ROUTES FUND

37-500 Jarosław,
ul. Benedyktyńska 5
tel. 508 718 277
e-mail. fdk@fdk.org.pl
www. fdk.org.pl


Numer KRS: 0000672712
REGON: 367001819
NIP: 7922298164
Nr. Konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PL 44 1600 1462 1838 6700 6000 0001