Strefa MOF Jarosław-Przeworsk

DROGA ROZWOJU GMIN

KONCEPCJA ETAPOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 5+

„STREFA MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK”

Dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego strategia inwestycyjna to jeden z najważniejszych instrumentów determinujących rozwój – zwłaszcza na płaszczyźnie gospodarczej. Zadania, jakie wypełnia czy powinna wypełniać gmina, są precyzyjnie opisane w przepisach prawa i w zasadzie ich przestrzeganie mogłoby wystarczyć do poprawnego funkcjonowania gminy. Jednak Strategia Inwestycyjna pozwala gminie działać efektywniej. Jest ważnym elementem komunikacji wewnętrznej organizacji, tj. sposobem komunikowania członkom tej organizacji perspektywicznych planów, celów, zamierzeń. Z drugiej strony, jest elementem komunikacji zewnętrznej, tj. sygnalizowania klientom czego mogą oczekiwać i spodziewać się ze strony organizacji, a co za tym idzie, stwarza ona klientom szansę uwzględniania tych planów we własnej działalności. W szczególności jest to ważne dla prowadzenia biznesu, jak również do podejmowania ważnych decyzji życiowych, związanych z osiedleniem się, budową domu itd.

Strategia Inwestycyjna nie obejmuje wszystkich działań i aktywności, które podejmuje gmina, gdyż te opisywane są szczegółowo przez przepisy prawa. Wskazuje ona główne kierunki działań, które pozwolą członkom organizacji, np. Gminom Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego uzyskać przewagę strategiczną nad konkurentami w zakresie świadczonych usług. Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak przedsiębiorstwa usługowe, konkurują bowiem ze sobą o klienta, którym jest inwestor lub mieszkaniec, który korzysta ze świadczonych przez nie usług publicznych, a postanawiając się osiedlić na stałe na terenie gminy czy powiatu, zasila budżet tej jednostki częścią swego podatku

Strategia inwestycyjna dedykowana dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wskazuje główne kierunki rozwoju, działania, które należy podjąć, aby wzmocnić swoją pozycję. Cele, które należy osiągnąć, aby ten rozwój następował w optymalnym tempie z korzyścią tak dla gmin,jak i dla ich mieszkańców.

Jednym z głównych kierunków polityki przestrzennej gmin jest zachęcanie oraz udostępnianie przestrzeni pod różnego rodzaju inwestycje. Stwarza to szanse na rozwój gospodarczy gmin i podniesienie poziomu życia mieszkańców. W ramach konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie opracowywania Programów Rewitalizacji uczestnicy przedstawiali własne propozycje dotyczące przedsięwzięć/ inwestycji/ projektów inwestycyjnych i społecznych, które należałoby zrealizować.

ETAPY KONCEPCJI

ETAP „0” – INKUBATORY – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MOF JAROSŁAW- PRZEWORSK

Cel: Lepsze warunki do rozwoju MŚP poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w oparciu o podkarpacką strategię inteligentnej specjalizacji  – jakość życia i IT

Zakres:

·         przygotowanie i wdrożenie koncepcji działalności instytucji, odpowiedzialnej za zarządzanie i logistykę strefy aktywności gospodarczej skupiającej przedsiębiorców z obszaru MOF i inwestorów zewnętrznych w oparciu o strategię biznesową wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach projektu Działanie 1.3 Inkubatory przedsiębiorczości,

·         stworzenie platformy internetowej inkubatora i przyszłej Strefy Aktywności Gospodarczej,

·         prace inwestycyjne dotyczące wyznaczonej infrastruktury,

·         partnerstwo z Powiatowymi Urzędami Pracy w Jarosławiu i Przeworsku – potencjał doradczy i znajomość specyfiki rynku pracy (pracodawców i pracowników),

·         partnerstwo z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu – potencjał naukowy (osobowy, techniczny), możliwość skorzystania z zaplecza dydaktycznego w zakresie nowoczesnych technologii (nowe laboratoria),

·         przygotowanie oferty inkubatora,

·         opracowanie założeń promocji instytucji.

Partnerstwo:

·         Gmina Miejska Jarosław,

·         Gmina Miejska Przeworsk,

·         Gmina Przeworsk,

·         Gmina Pawłosiów,

·         PUP Jarosław,

·         PUP Przeworsk,

·         Szkoła PWSTE w Jarosławiu.

Zasoby:

·         Lokalizacja: Jarosław,

·         Finansowanie: Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.

ETAP „1” – KONFERENCJA INAUGURUJACA POWSTANIE STREFY MOF JAROSŁAW-PRZEWORSK WRAZ Z TARGAMI INWESTYCYJNO-WYSTAWIENNICZYMI

Cel: Promocja terenów inwestycyjnych Gmin MOF Jarosław-Przeworsk

Zakres: Organizacja konferencji z udziałem władz samorządowych, przedsiębiorców lokalnych i inwestorów zewnętrznych połączona z 3-dniowymi targami inwestycyjno-wystawienniczymi, w trakcie których zaprezentowane zostaną tereny inwestycyjne (w formie wycieczki inwestycyjnej) oraz potencjał lokalnych i zewnętrznych przedsiębiorców

Partnerstwo:

·         Gmina Miejska Jarosław,

·         Gmina Miejska Przeworsk,

·         Gmina Przeworsk,

·         Gmina Pawłosiów,

·         zainteresowane pozostałe władze samorządowe,

·         Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,

·         przedsiębiorcy,

·         inwestorzy.

Zasoby:

·         Lokalizacja:

o   Gmina Miejska Jarosław,

o   Gmina Miejska Przeworsk,

o   Gmina Przeworsk,

o   Gmina Pawłosiów,

·         Finansowanie: wkład własny oraz sponsorzy.

ETAP „2” – REWITALIZACJA – HOLISTYCZNA REWITALIZACJA NA TERENIE MOF JAROSŁAW – PRZEWORSK

Cel: Ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych poprzez holistyczną rewitalizację na terenach Gmin MOF Jarosław-Przeworsk

Zakres: budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont obiektów, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych (zakup namiotów wystawienniczych)
Partnerstwo:

·         Gmina Miejska Jarosław,

·         Gmina Miejska Przeworsk,

·         Gmina Przeworsk,

·         Gmina Pawłosiów.

Zasoby:

·         Lokalizacja:

o   Gmina Miejska Jarosław,

o   Gmina Miejska Przeworsk,

o   Gmina Przeworsk,

o   Gmina Pawłosiów,

·         Programy rewitalizacji każdej z Gmin,

·         Finansowanie: Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

ETAP „3” – STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – POTENCJAŁ INWESTYCYJNY TERENÓW STREFY MOF JAROSŁAW- PRZEWORSK

Cel: Lepsze warunki do rozwoju MŚP poprzez stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w oparciu o podkarpackie inteligentne specjalizacje – jakość życia i IT (w tym kultura, medycyna, informatyka i ekologia)

Zakres:

·         przygotowanie strefy aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych) tj. wyodrębnionych do inwestycji obszarów, przygotowanych w celu nadania im funkcji gospodarczych (aktywizacji gospodarczej), sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, stanowiących lokalne centrum rozwoju gospodarczego i utworzonych w celu realizacji lokalnych kierunków rozwoju,

·         uporządkowanie i przygotowanie terenów przeznaczonych na inwestycje, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,

·         stworzenie planu skomunikowania terenu z istniejącymi drogami publicznymi i/lub wewnętrznymi ogólnodostępnymi,

o   teren inwestycyjny musi być przeznaczony pod działalność gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

o   gdy teren inwestycyjny będzie się składać z kilku części, tzn. będzie zlokalizowany w kilku miejscach gminy/powiatu, minimalna powierzchnia każdej z części nie może być mniejsza niż 2 ha,

·         w ramach projektu wdrożenie I etapu (inwestycyjnego) tworzenia SAG – każda z Gmin na własnym terenie rozpocznie prace przygotowawcze w terenie – całość inwestycji ok. 10 mln.

Partnerstwo:

·         Gmina Miejska Jarosław,

·         Gmina Miejska Przeworsk,

·         Gmina Przeworsk,

·         Gmina Pawłosiów.

Zasoby:

·         Lokalizacja:

o   Gmina Miejska Jarosław (ok 15 ha),

o   Gmina Miejska Przeworsk (ok 15 ha),

o   Gmina Przeworsk (ok 17 ha),

o   Gmina Pawłosiów (ok 15 ha),

·         Oferta inwestycyjna – zagospodarowanie dla inwestorów ok. 62 ha,

·         Finansowanie: Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości.

ETAP „4” – PARKI TECHNOLOGICZNE JAKO SPECJALIZACJE REGIONALNE

Cel: Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju Województwa Podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału tworząc instrument podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału.

Zakres:

·         przygotowanie i uruchomienie Podkarpackiego Parku Energii Odnawialnej i Technologii Energooszczędnych,

·         przygotowanie i uruchomienie Podkarpackiego Parku Kulturowo-Turystycznego,

·         przygotowanie i uruchomienie Podkarpackiego Parku Nowoczesnych Technologii,

·         przygotowanie i uruchomienie Podkarpackiego Parku Medycznego,

  • wzmocnienie i wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku,  
  • efektywne zagospodarowanie wolnych obiektów i obszarów oraz świadczenie usług pomocniczych podnosząc konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorców,
  • rozwój infrastruktury aktywizującej lokalną i regionalną przedsiębiorczość poprzez budowanie sieci przedsiębiorców świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze oraz wykonujących produkty i usługi komplementarne,

·         pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym pomocowych z UE oraz aktywna promocja i lobbing.

Partnerstwo:

·         Gmina Miejska Jarosław,

·         Gmina Miejska Przeworsk,

·         Gmina Przeworsk,

 ·         Gmina Pawłosiów,

·         zainteresowane pozostałe władze samorządowe,

·         Spółki gminne,

·         Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,

·         przedsiębiorcy,

·         inwestorzy.

Zasoby:

·         Lokalizacja:

o   Gmina Miejska Jarosław (Strefa MOF Jarosław-Przeworsk),

o   Gmina Miejska Przeworsk (Strefa MOF Jarosław-Przeworsk),

o   Gmina Przeworsk (Strefa MOF Jarosław-Przeworsk),

o   Gmina Pawłosiów (Strefa MOF Jarosław-Przeworsk),

·         Oferta inwestycyjna Strefy MOF Jarosław-Przeworsk,

·         zasoby ludzkie i techniczne,

·         pozyskani inwestorzy.