Via Reginae

https://youtu.be/NQlawzvXN7E

PROJEKT „VIA REGINAE”

Głównym celem jest rozwój Szlaku „Via Reginae” – markowego produktu kulturowo-turystycznego opartego na wschodnich i zachodnich tradycjach chrześcijańskich. Cel przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców. Duża skala projektu przyciągnie wiele zainteresowanych podmiotów i przyczyni się do rozwoju współczesnej kultury i turystyki kwalifikowanej.

Cele szczegółowe:

  • rozwój i poprawa stanu infrastruktury dla turystyki kwalifikowanej, w tym dla turystów zmotoryzowanych, z zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
  • poprawa dostępności do kultury – tj. w wymiarze fizycznym udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, jak również budowanie świadomości i rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej;
  • zachowanie dziedzictwa (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń;
  • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze jako wartość w ramach wzrostu kompetencji kulturowych społeczeństwa;
  • tworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnej oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i regionu.