Europejski Szlak Kulturowy Rakoczego

Celem głównym jestzbudowanie europejskiego markowego produktu turystycznego Szlaku Kulturowego Rakoczego– w transgranicznych regionach Europy Środkowej jako pilotażowego projektu dla wszystkich innych regionów na Szlaku Kulturowego Rakoczego

Cele szczegółowe:

  1. Szukanie śladów: dokładna rejestracja i ocena potencjału (kulturalno – turystycznego wzdłuż Szlaku Kulturowego Rakoczegow rejonach projektu.
  2. Rozwój tras turystycznych wzdłuż wcześniej zdefiniowanych turystycznych „punktów kotwicznych”.
  3. Efektywne wykorzystanie potencjału walorów turystycznych związanych ze Szlakiem Kulturowym Rakoczegoprzy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
  4. Wykreowanie międzynarodowej marki Europejski Szlak Kulturowy Rakoczegokojarzonej z takimi benefitami, jak: zróżnicowana oferta turystyczna, możliwość poznania kultur, narodowości, historii, wysoka jakość usług, tożsamość elementów sponsorujących.
  5. Analiza wizerunku regionów (i krajów) wzdłuż Europejskiego Szlaku Kulturowego Rakoczego jako podstawy strategii rozwoju produktu i wprowadzenia go na rynek zgodnie z popytem na niego.
  6. Aktywizacja społeczności lokalnych wokół idei budowy Szlaku.
  7. Stworzenie sieciowego porozumienia działającego na rzecz budowy i rozwoju Szlaku.
  8. Rozpowszechnianie dobrego wykonania: przeniesienie najlepszych praktycznych doświadczeń z wcześniejszych projektów na płaszczyznę UE i międzynarodowej współpracy dotyczących tras tematycznych.
  9. Implementacja nowych technologii komunikacji i informacji na Szlaku.
  10. Przestrzeganie zasad nieograniczonej swobody przy tworzeniu produktów turystycznych i mediów komunikacyjnych (Internet) według ustalonych wytycznych.